BPA med arbejdsgiveransvar

Når en borger vælger at beholde arbejdsgiveransvaret, betyder det i praksis også, at borgeren opretter egen virksomhed (typisk en ”Enkeltmandsvirksomhed”), hvorunder de personlige hjælpere ansættes. Det medfører naturligvis en række administrative opgaver, der skal løses, ligesom man som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på en række lov- og myndighedskrav i forhold til varetagelse af sit både sit arbejdsgiveransvar og det at have egen virksomhed. Det kan være en stor mundfuld, man som borger ikke ønsker, eller ikke formår at forholde sig til - uden den rette professionelle støtte.

NT Falke har udviklet en helt særlig løsning til de borgere, der selv ønsker at beholde både arbejdsgiver- og arbejdslederansvaret, men samtidig vil slippe for flest mulige administrative opgaver. Desuden kan NT Falke yde støtte og vejledning i forhold til væsentlige lov- og myndighedskrav, som man skal være opmærksom på som arbejdsgiver.

Denne løsning omfatter bl.a., men er ikke begrænset til:

  • Støtte og vejledning til borgeren i forhold til oprettelse af nødvendige aftaler og rettigheder, så NT Falke kan varetage lønadministration og bogføringsopgaver på vegne af borgerens virksomhed.
  • Ved indgåelse af aftale med NT Falke får borgerens virksomhed automatisk alle lovpligtige forsikringer, ligesom både borger og ansatte personlige hjælpere får en række væsentlige ekstra forsikringsdækninger via NT Falkes særlige forsikringsaftale med TRYG.
  • NT Falke sikrer, at personlige hjælpere tilbydes oprettelse af pensionsaftaler, hvis ikke den enkelte allerede har en pensionsaftale, der ønskes benyttet til pensionsindbetalinger.
  • Borgeren får støtte og praktisk hjælp til rekruttering, ansættelse og opsigelse af personlige hjælpere (kan også omfatte bistand til vikardækning) – herunder vejledning om relevante ansættelsesretlige forhold, samt indhentning, registrering og styring af persondata mv.
  • Web-baseret systemløsning til overblik over bevillingens rammer og vilkår, vagtplanlægning og timegodkendelse mv. der samtidig er grundlag for at sikre overholdelse af kommunens bevilling, korrekt lønadministration1 og korrekt bogføring i borgerens virksomhed.
  • NT Falke varetager de administrative opgaver i forbindelse med bevillingen – herunder bl.a. registrering af bevillingsdata til styring af bevillingens rammer og vilkår2, registrering og styring af dokumentation for ansættelsesforhold, lønadministration, bogføringsopgaver, samt indrapportering af perioderegnskab til kommunen.
  • Levering af bogførings- og regnskabsoplysninger vedrørende bevillingsadministration til brug for borgerens virksomhedsregnskab, med mulighed for evt. revisionspåtegning.
  • Tilgang til NT Falkes netværksaktiviteter, kursusaktiviteter for hjælpere og events samt evt. tilknytning af en personlig ”mentor” hos NT Falke.
  • Generel støtte og vejledning til borgeren vedrørende varetagelse af arbejdsgiveransvar og rollen som arbejdsleder for sine personlige hjælpere, samt evt. støtte i forbindelse med kommunikation med kommunen for afklaring af bevillingens rammer og vilkår.

Med denne løsning er det altså Borgeren selv, der har både arbejdsgiver- og arbejdslederansvaret, mens NT Falke leverer de praktiske ydelser og vejledning vedrørende arbejdsgiverforpligtigelsen. De administrative ydelser vedrørende styringen af bevillingen, varetages efter nærmere aftale, af NT Falke på vegne af Borgerens virksomhed (eget CVR nr.), men Borgeren beholder det formelle arbejdsgiveransvar og dermed også beslutningskompetencerne vedr. aktiviteterne henført til bevillingen, inden for rammerne af samarbejdsaftalen med NT Falke.


 1 Bemærke at lønadministrationen - og altså også lønudbetalingen til ansatte hjælpere - sker fra borgerens virksomhed (CVR nr.) i henhold til gældende lovgivning.

2 Af hensyn til styring af det finansielle tilskud fra kommunen sker udbetaling af tilskud og lønadministrationen via en mellemregningskonto hos NT Falke, således at tilskud og lønadministrationen mv. reelt sker i borgerens virksomhed og regnskabet føres for borgerens virksomhed.