BPA uden arbejdsgiveransvar

Når en borger får en BPA-bevilling fra kommunen, vil de fleste vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en privat leverandør som NT Falke, og samtidig selv beholdes arbejdslederansvaret. Dette er for mange den mest hensigtsmæssige løsning, fordi man som borger derved kan overdrage et betydeligt ansvar og en lang række administrative opgaver til professionelle, men samtidig bibeholde den væsentligste indflydelse i dagligdagen.

Når borgeren påtager sig et arbejdslederansvar, vil man fra NT Falke få støtte og vejledning til varetagelse af den rolle, man påtager sig. Det er for de fleste borgere vigtigt, at man har friheden til at varetage flest mulige koordinations- og kommunikationsopgaver i forhold til ordningen. Derfor ønsker mange selv at varetage flest mulige opgaver henført til arbejdslederens rolle fx:

 • udarbejde jobbeskrivelser og jobopslag,
 • gennemføre/deltage i ansættelsessamtaler og udvælgelse af hjælpere,
 • udarbejde vagtplan i samarbejde med hjælperne,
 • oplæring og daglig instruktion af hjælpere,
 • afholde personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler,
 • aktivt deltage i sikring og udvikling af hjælpernes arbejdsmiljø,
 • løbende gennemse og godkende hjælpernes timerapportering,
 • bidrage til relevant udvikling af egne ledelseskompetencer for optimal varetagelse af arbejdslederansvaret,
 • bidrage til kommunikation med NT Falke som arbejdsgiver - herunder at sikre at arbejdsgiver har den fornødne information om bevillingsmæssige ændringer,
 • varetage øvrige ledelsesmæssige forpligtelser, der fremgår af de til enhver tid gælder regler på området.

I nogle tilfælde varetager NT Falke, i samråd med Borgeren, en del af de administrative opgaver, der almindeligvis er henført til arbejdslederansvaret – helt afhængig af hvilke løsninger, der bedst opfylder borgerens ønsker og behov, og inden for rammerne af bevillingen1.


1 ”Bevillingen” skal forstås som en eller flere bevillinger, herunder tillæg til eller ændringer til bevillinger, med tilhørende udmålinger (budgetrammer), der er givet til borgeren.


Arbejdsgiverrollen

For denne aftaletype er det NT Falkes ansvar at varetage rollen som arbejdsgiver. NT Falke har dermed ansvaret for de administrative ydelser og juridiske opgaver, der fremgår af den til enhver tid gældende lovgivning, kommunens bevilling og budgettet samt den samarbejdsaftale, der er indgået med borgeren.

 • Dette ansvar omfatter bl.a., men er ikke begrænset til at
  levere hjælp, pleje og øvrige relevante ydelser i nøje overensstemmelse med den til enhver tid gældende bevilling og eventuelle andre myndighedsafgørelser, der måtte indgå i BPA-ordningen,
 • rådgive og vejlede Borgeren i varetagelse af opgaven som arbejdsleder, i det omfang det er nødvendigt,
 • sikre rekruttering af hjælpere. Dette vil almindeligvis omfatte at bistå Borgeren ved rekruttering af hjælpere - herunder vikarer (Forudsætter almindeligvis særlig bevilling til vikardækning) – under hensyntagen til Borgers arbejdslederansvar,
 • forestå kommunikationen med hjælpere om ansættelsesretlige vilkår (fx løn- og pensionsvilkår mv.),
 • varetage alle ansættelsesretlige forhold - herunder bl.a. udarbejdelse af ansættelsesbeviser, vurdering af straffeattester, børneattester hvor påkrævet, opsigelser mv.,
 • sikre tilmelding til og dokumentation for gennemførelse af kurser og oplæring, som er obligatorisk for hjælpernes opgavevaretagelse på BPA-ordningen,
 • forestå lønadministrationen for hjælperne – herunder bl.a.
  • udbetaling af løn, feriepenge, pension, løn under sygdom mv. til hjælperne på BPA-ordningen,
  • sikre indberetning af skat, indbetaling til feriekonto, barselsfond, ATP mv.,
  • indberetning og hjemtagelse af sygedagpengerefusion og refusion fra barsel.dk mv.,
  • tegne lovpligtige forsikringer og vejlede hjælperne om forsikringsrelaterede forhold,
  • sikre overvågning af arbejdsmiljø i samarbejde med Borgeren, sikre gennemførelse af arbejdspladsvurderinger, samt gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger,
  • sikre relevant, passende og gennemskuelig dokumentation for administration af ydelserne i henhold til gældende regler, Kommunens definerede krav og øvrige betingelser - herunder at
  • sikre gennemskuelig og tilgængelig dokumentation for administrationen af ydelserne
  • sikre rettidig og gennemskuelig økonomisk afregning med Kommunen
  • udarbejde rettidigt og gennemskueligt regnskab til Kommunen
  • sikre beskyttelse af persondata i overensstemmelse med gældende regler og aftaler
 • bidrage til en målrettet, effektiv og konstruktiv kommunikation med Borgeren, hjælpere og Kommunen.
Læs mere om arbejdsgiverrollen