Om NT Falke

Forside > Om NT Falke

NT Falke er et administrationsbureau inden for det handicap- og socialfaglige område. Vores formål er at udvikle og levere hjælperydelser samt administrative løsninger til det offentlige, borgere og andre aktører indenfor handicap-, social- og sundhedsområdet.

Vi hos NT Falke brænder for at gøre livet og hverdagen med hjælp, nemmere og mere overskuelig for den enkelte.

Hjælp til livet er ikke altid let at administrere, og derfor har vi gjort det til vores mission, at den hjælp du som menneske modtager via NT Falke, skal være planlagt i samråd med dig. Vi vil gerne lette de administrative udfordringer, der kan være forbundet med at have en hjælperordning, uanset hvilken ordning du har fået bevilliget gennem din kommune.

Som kommune er det essentielt at kunne holde overblik og indhente de fornødne data på de enkelte ordninger, der er bevilliget kommunens borgere. Det handler ikke om, at vi skal overvåge hinanden, men blandt andet om, at vi som samfund har valgt at have gennemsigtighed i kommunens budgetter. Derfor skal der stilles dokumentation for hvad kommunekassens indestående bruges til. Det bidrager vi til, ved at arbejde tæt sammen som samarbejdspartnere, og have åbenhed i en sådan grad, at alle involverede parter har adgang til de dokumenter og data der vedrører dem, når der er behov for det.

Grundideerne hos NT Falke hviler på en erkendelse af, at de samfundsmæssige ressourcer, der løbende kan forventes afsat til handicap- og social – og sundhedsområdet, vil være knappe i forhold til et støt stigende behov. Vi forventer derfor også, at prispresset fortsætter, og konkurrencen mellem private leverandører forbliver skarp og måske skærpes yderligere.

På den baggrund kan der være grund til at være bekymret for, om rammevilkårene for at sikre og levere den nødvendige kvalitet i ydelserne bliver så stramme, at det vi normalt opfatter som basal kernevelfærd, ikke længere er en selvfølgelighed.

Samtidig kan vi konstatere, at de bevilligende myndigheder ikke mindst som følge af en betydelig politisk bevågenhed, efterspørger detaljeret og gennemskuelig dokumentation for ressourceforbrug og målopfyldelse i de tildelte ydelser.

Over for myndighederne står borgerne – modtagerne af velfærdsydelserne. Mange af dem giver udtryk for manglende tillid til myndighederne og betydelig frustration over stadig strammere procedurer for behovsudredning. Man oplever afgørelser som forringelser og standardløsninger uden en ordentlig faglig forankring og forståelse for den enkeltes behov og ønske, om at få støtte til at leve et liv på egne præmisser. Det er derfor et udbredt ønske fra kredsen af støttemodtagere om at blive inddraget i en forpligtende og fagligt kvalificeret dialog om udvikling og tilrettelæggelse af den støtte og service, det hele jo drejer sig om.

Samlet set er vi i NT Falke overbeviste om, at der i denne situation er behov for en kreativ og radikal nytænkning af hele måden at administrere og levere velfærdsydelser på, så det bliver muligt at imødekomme både myndighedskrav og brugerønsker inden for de politiske og økonomiske rammer, der nu engang er gældende.

For at komme længst muligt i den retning, ønsker vi hos NT Falke at basere vores virksomhedsudvikling på maksimal inddragelse af brugere, myndigheder og aktører fra det bredest mulige spektrum af velfærdsydelser i Danmark. Det vil bl.a. ske med udgangspunkt i en anerkendelse af, at private leverandører på det sociale område, som NT Falke kan og bør påtage sig et samfundsmæssigt ansvar, der rækker væsentligt ud over det rent forretningsmæssige.

NT Falke ønsker derfor også at indgå i en række aktiviteter og initiativer med en markant social profil – f.eks. for hjemløse og organiseringen af frivilligt arbejde. På den måde tror vi, det vil være muligt at nedbryde mange af de barrierer der findes mellem sektorer og aktører, og bidrage til, at viden og visioner på tværs af brugergrupper og fagområder kan udnyttes til gavn for alle.

Vi vil med andre ord skabe et helt nyt forum for dialog, samarbejde og udvikling på handicap- og social- og sundhedsområdet – sektorens Version 2.0 – eller, om man vil, stedet hvor vi sammen skaber velfærdsløsninger med indhold og kvalitet, der ligger et niveau højere.

For at sikre, at den åbne dialog og ideudveksling ikke bliver ved snakken, men også omsættes i konkrete og brugbare løsninger, ønsker vi i NT Falke at tilrettelægge det daglige arbejde – administration og drift af kerneydelserne - efter klare procedurer, der er gennemskuelige for alle, både internt og eksternt.

Vi kalder det konkret kvalitetsledelse, og det er ambitionen med vores højt prioriterede kvalitetsarbejde, at NT Falke i løbet af 2019 opnår en formel ISO 9001-certificering.

Læs mere om NT Falke
NT Falke

Læs om de ydelser NT Falke tilbyder