Ydelser

Forside > Ydelser

Hos NT Falke varetager vi administration af forskellige former for ydelser indenfor handicap-, social- og sundhedsområdet.

Vi har fokus på at skabe det gode og tætte samarbejde mellem kommunerne, borgerne og deres hjælpere i hverdagen. For os er det vigtigt, at der er gennemsigtighed i det arbejde vi leverer overfor alle involverede parter.
Med andre ord, så er NT Falke primært en administrativ partner i hverdagen for de familier og borgere, der har fået bevilliget handicaphjælp gennem kommunen, eller de der vælger selv at betale for en ydelse.

Det gode samarbejde

Grundtankerne bag NT Falkes tilbud om administration af handicapydelser bunder i, at vi hos NT Falke ønsker at tilbyde trygge og stabile rammer for alle involverede parter i forbindelse med leveringen af hjælp til en borger. Vi ønsker et tæt samarbejde med borgeren selv, familien, hjælperne og den bevilgende myndighed, og sørger for at bevillingen administreres og varetages i henhold til borgerens behov, lovgivningen og kommunens tilkendegivelser.

Vi sikrer størst mulig gennemskuelighed på alle nødvendige områder. Det gælder, uanset om det drejer sig om administrativ og faglig dokumentation, eller om opbygning og struktur, i de kerneydelser vi leverer til borgere og myndigheder i relation til alle de handicapydelser vi varetager i NT Falke.

Vores administrative tilgang

Ikke to handicapydelser er ens. Selv på det administrative niveau er der forskelligheder, som skal tages højde for og det kan derfor være svært at stille standardiserede løsninger op.

For at få en bedre forståelse af hvad det administrative niveau omhandler, har vi valgt at inddele administrationsbehovet i to niveauer.

At se administration af handicapydelserne ud fra to niveauer, sker ud fra en grundforståelse af, at

 • enhver handicapydelse består af nogle grundlæggende elementer udover det basale behov for handicaphjælp. F.eks. løn- og personaleadministration, timeregistrering, vagtplanlægning m.v.
 • mere komplicerede handicapydelser, der udover de grundlæggende elementer, ofte indeholder en del flere aspekter, som f.eks. leveringsikkerhed, uddannelse og supervision af hjælpere, løbende samarbejde og kommunikation mellem leverandører, borgere og hjælpere, myndigheder m.v.

De to niveauer er altså blot et udtryk for, at vi ser tilgangen til administrationen af handicapydelserne som værende basale behov der skal dækkes, samt at der i nogle tilfælde kan være et større behov for støtte og support i hverdagen f.eks. relateret til den bagvedliggende årsag til behovet for handicaphjælp. Pludseligt at få bevilliget en handicapordning, kan for nogle mennesker være en stor omvæltning i hverdagen; I sådanne tilfælde kan der være et større behov for støtte til at håndtere situationen i en kortere eller længere periode.

Al administration af handicapydelser hos NT Falke bygger derfor på fleksible løsninger af handicaphjælp. Det betyder i praksis, at det vil være muligt at aftale større eller mindre grad af support til det administrative arbejde, der følger en given handicapydelse, f.eks. en BPA-ordning eller ledsagerordning.

Detaljerne omkring graden og mængden af support aftales med få undtagelser med kommunen, og kan arrangeres som en permanent eller tidsbestemt løsning, alt efter behovet på den enkelte ordning. Bemærk dog at varighed og indhold kan være betinget af visse myndighedskrav om målopfyldelse.

NT Falke ønsker med en simpel og gennemskuelig tilgang at sikre, at kerneydelsen i detaljer er veldefineret og velbeskrevet. På den måde ved både borger og myndighed nøjagtigt hvilke ydelser der leveres og betales for.

Grundlæggende forhold i handicapordninger administreret hos NT Falke

Er bevillingens indhold veldefineret og afklaret for både den betalende myndighed samt borgeren, der skal modtage hjælpen, kan selve ordningen administreres på et rimeligt basalt niveau. Nogle ordningstyper kan endda i det daglige drives af støttemodtageren selv og medarbejderne uden nævneværdig deltagelse fra os.

Handicapydelser der er administreret af NT Falke, inkluderer altid adgang til vores administrative platform Syskom. Et digitalt værktøj, der gør det let for støttemodtager og hjælpere, at drive ordningerne næsten som selvbetjeningsløsning i det daglige. Systemet låser rammerne for ordningens handicaphjælp, ud fra de betingelser der er gældende i bevillingen. På den måde er det ikke muligt at overskride de grundlæggende betingelser, så som f.eks. timeforbrug, opsparingsregler m.m.

Hos NT Falke går vi efter størst mulig gennemskuelighed, så alle parter har overblik over de elementer af administrationen af ordningen, som det er dem nødvendigt. Systemet klarer det meste, hvilket betyder, at ordningerne kan administreres på et minimalt niveau. De ordninger der, alt taget i betragtning, drives som selvbetjeningsløsninger, tilbydes kommunerne på et prisniveau, stort set svarende til lønomkostningerne til hjælperne, NT Falkes driftsomkostninger, samt videreudvikling af den administrative platform Syskom.

Det betyder konkret, at NT Falke kan tilbyde

 • kommunerne billigere administrative løsninger på handicapydelser som f.eks. BPA–ordninger, end det tidligere har været muligt – stadig på et højere administrativt niveau.
 • overtagelse af administration af ledsageordninger på et prisniveau, der markant vil kunne reducere de kommunale omkostninger, uden at gå på kompromis med ledsagernes løn- og arbejdsforhold. Det er essentielt at de ansattes vilkår på ingen måde forringes, men blot bliver fuldstændig gennemskuelige, og vil kunne aftales individuelt fra kommune til kommune.
 • administrering af fritvalgsordninger, som f.eks. BPA-ordninger, efter de kommunale udmålinger på et helt nyt og højere administrativt niveau.
 • etablering af administrative løsninger på et minimumsniveau. For ordninger hvor det er myndighedens vurdering, at der først og fremmest er behov for faste rammer og administrativ sikkerhed og gennemskuelighed, og hvor den daglige drift i vid udstrækning kan overlades til støttemodtager og hjælpere.

Det er dog ikke alle ordninger, der kan administreres uden yderligere support. En række ydelser har et naturligt behov for, at leverandøren er langt mere involveret i etablering og drift af ordningen. I sådanne tilfælde kan der være tale om, at vi, som leverandører, bidrager til:

 • rekruttering og match af hjælperne.
 • introduktion og løbende oplæring i de opgaver, der er knyttet til ordningen.
 • personalemøder med borger og hjælpere.
 • tæt samarbejde med borger og pårørende i form af jævnlige hjemmebesøg og løbende kontakt og kommunikation om ordningen.
 • vikardækning og systematiseret leveringssikkerhed.
 • løbende dialog med myndighederne.

I overensstemmelse med vores filosofi om gennemskuelighed og brugerinddragelse tilbyder NT Falke, at sammensætte administrative løsninger individuelt og i konkret dialog med myndigheder og borger. Alle elementer, der kan indgå i ydelsen, vurderes og prioriteres hver for sig. På den måde kommer løsningen og ydelsen til at passe nøjagtigt til den enkelte borgers behov og opfylder formålet med bevillingen der er udmålt.

Mere standardiserede løsninger, kan tilbydes veldefinerede målgrupper med stort set samme behov – f.eks. indenfor en rammeaftale. Ligeledes kan vi i de standardiserede løsninger skabe forskellige kombinationer af de elementer, der indgår i SUPPORT med henblik på opfyldelse af kravspecifikationer ved udbud eller større rammeaftaler.

Læs mere