BPA-ordning

administreret hos NT Falke

BPA-administration hos NT Falke

Idet BPA-ordningen er en ordning, som kan bevilliges af kommunen i henhold til servicelovens § 96 og § 95, i med bevilling om en BPA kan du, som borger, frit vælge om du vil samarbejde med andre, eksempelvis en privatleverandør, i forhold til det administrative arbejde der medfølger din BPA-ordning.

Reglerne på BPA-området giver mulighed for flere løsningsmodeller i forhold til det administrative arbejde forbundet med ordningens løn- og arbejdsgiveradministration.

Helt grundlæggende kan du, som BPA-borger vælge at varetage alt selv, og ikke benytte andre samarbejdspartnere. En løsning mange vælger, da det føles mest frit. Dog er det også en løsning, som kræver at du selv varetager alle forhold, inklusiv de lidt tungere forhold, såsom årsregnskab, forsikringer, lønudbetaling m.m.

Hos NT Falke har vi stor forståelse for ønsket om, at være frit stillet i egen ordning, og omvendt, at det kan være en svær opgave, at få stillet i udsigt, at skulle være arbejdsleder for et team af hjælpere i eget hjem. Derfor tilbyder vi flere forskellige løsningsmodeller, hvoraf nogle kan du som borger frit vælge imellem, mens andre skal være aftalt med din kommune i henhold til bevillingen.

Det er enormt vigtigt for os, at alle kommer godt fra start med deres BPA-ordning, og det kan være en tung opgave som 18 årig at skulle stå alene med ansvaret som arbejdsleder. Derfor vil vi gerne tilbyde kommunerne en mulighed for, at hjælpe den enkelte godt på vej igennem en midlertidig opstartsløsning med mere support inkluderet.

Klassisk BPA-administration

Den klassiske og mest benyttede løsning i forhold til BPA-administration gennem private leverandører er ligeledes borgerens eget valg.

Når en borger overdrager arbejdsgiveransvaret til NT Falke, påtager vi os naturligvis at løse alle de opgaver, der fremgår af BPA-bekendtgørelsen som omtalt tidligere.

Udover lønadministration, forsikringsansvar samt adgang til Syskom vil der være tale om professionel håndtering af personaleadministrative problemstillinger (overholdelse af regler om arbejdstider, lovregler om barsel og andre medarbejderrettigheder, attraktive forsikringsordninger m.v.), samt administrativ håndtering af rekruttering, ansættelse og afskedigelser m.v.

Såfremt behovet opstår står NT Falke selvfølgelig i et vidst omfang, til rådighed med rådgivning og vejledning i forhold til arbejdet med personaleledelse, APV m.v.

Det formelle og juridiske arbejdsgiver ansvar overgår til NT Falke.

Læs mere om denne løsning på siden BPA - uden arbejdsgiveranvaret

Ren lønadministration

Denne løsning vælger borgeren helt selv.

Det er en løsning der er designet til BPA-borgere der ønsker at være så selvstændige i deres ordning som muligt. Med denne løsning varetager NT Falke udelukkende lønninger og leverer årsregnskaber til brug for kommunen. Alt sker i BPA-borgerens eget CVR-nummer, og NT Falke skal ses som en ren administrativ partner.

Ved denne løsning opnår borger de samme forsikringsfordele, adgang til Syskom og vagtplanlægning, bevillingsstyring m.m. som hvis NT Falke havde et større ansvar i ordningen. Dog uden at borgeren giver slip på sit arbejdsgiveransvar.

NT Falke står selvfølgelig til rådighed med rådgivning og vejledning i brugen af SYSKOM og kan i et vist omfang tilbyde konsulentbistand i lønmæssige og administrative spørgsmål.

Det formelle og juridiske arbejdsgiveransvar forbliver hos borgeren, og NT Falke har intet ansvar for den del af opgavevaretagelsen. 

Læs mere om denne løsning på siden BPA - med arbejdsgiveransvaret

Individuelt tilpasset opstartsløsning - med henblik på senere selvkørende ordning

Den individuelt tilpassede opstartsløsning er tiltænkt de der først lige skal til at starte med at have hjælpere i eget hjem, eller eksempelvis unge mennesker, som tidligere har befundet sig trygge i en børne- ungeordning, og nu selv skal varetage egen ordning og indtage arbejdslederrollen.

Typisk vil der kunne være tale om, at NT Falkes medarbejdere støtter borgeren og dennes hjælpere i anvendelsen af SYSKOM, yder løbende rådgivning om konkrete spørgsmål i tilknytning til ordningen, støtter ved rekruttering og ansættelse samt efter behov deltager i personalemøder og kommer på hjemmebesøg.

Derudover bistår NT Falke i forbindelse med vikardækning og personalepleje i al almindelighed, således, at borgeren får den bedste start med sin ordning.

Den individuelt tilpassede opstartsløsning bør være tidsbegrænset og tildeles BPA-borgere, der hjælpes til selv på sigt at kunne varetage rollen som arbejdsgiver/arbejdsleder i egen ordning. Aftalen omkring hvilken løsning der skal findes for den enkelte borger laves med kommunen og kan have varighed i alt fra en måned til flere år.

Det formelle og juridiske arbejdsgiver ansvar overgår til NT Falke indtil ordningen overgår helt til borgen selv, som derefter har fritvalg i forhold til hvorvidt der ønskes yderligere samarbejde med NT Falke.

Læs mere om mulighederne for støtte i denne løsning på siden BPA - med støtte til rollen som arbejdsleder

Fuldstøttet BPA-administration

Den fuldstøttede BPA, er en løsning kommunen kan tildele borgere der har behov for kontinuerlig støtte til at kunne varetage rollen som arbejdsleder i egen ordning.

Indholdet i vores udvidede tilbud til BPA–borgere skal aftales konkret med borger og kommune og selvfølgelig være tilpasset den enkeltes udvidede behov.