Ledsageordning

Administreret hos NT Falke

Ledsageordning

Ledsagelse tilbydes til borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet. Ledsagelse bevilges af kommunen efter Servicelovens § 97 (§ 45 for 12 – 18årige).

Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen, samt de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, f.eks. hjælp med at tage overtøj af og på, hjælp til toiletbesøg samt hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler. Ledsageordningen skal supplere servicelovens øvrige ydelser, men ikke erstatte dem og omfatter således ikke f.eks. praktisk hjælp i hjemmet.

Kommunerne har typisk indgået en aftale med en eller flere private leverandører om drift og styring af det administrative arbejde forbundet med ledsageordningerne. Hos NT Falke administrerer vi ledsagerordninger ud fra et princip om nærvær, hvor der tages afsæt i den enkelte borgers behov. Det betyder at borgeren selv har en høj grad af indflydelse på hvem der ansættes som ledsager, så længe personen ikke i forvejen er i nær tilknytning til borgeren.

NT Falkes it-system til administration af ordninger (Syskom) stilles til rådighed for både borger og ledsager, så planlægning og registrering af ydelsen, hvis funktionsnedsættelsen tillader det, varetages af de direkte involverede med størst mulig fleksibilitet og ejerskab til følge. Syskom opererer med en bevillingskontrol, så timeforbruget ikke kan overskrides og opsparingsprincipperne administreres korrekt og overholdes. På den baggrund sikres også en korrekt og rettidig lønudbetaling til ledsageren.

Kommunen vil løbende kunne orientere sig om forbruget på den enkelte ledsageordning via vores it-løsning.

Som arbejdsgiver har NT Falke det overordnede personalejuridiske og arbejdsmiljømæssige ansvar og der vil kun i begrænset omfang kunne forventes rådgivning og vejledning i øvrigt.

For borgere med større behov for støtte til varetagelse af de opgaver der knytter sig til ledsageordningen, tilbyder NT Falke at ordningen suppleres med yderligere støtte efter nærmere aftale med kommunen. I forskellige kombinationer kan indholdet i en udvidet ledsageordning være:

  • Rekruttering og match af ledsager
  • Introduktion og løbende støtte til ledsager i udførelsen af opgaven
  • Samarbejde med borger og eventuelle pårørende i form af hjemmebesøg og løbende kontakt
  • Vikardækning og leveringssikkerhed
  • Løbende dialog med bevilgende myndighed

I NT Falke har vi fokus på, at den administrative styring af bevillingen sker med fuld gennemsigtighed for den bevilgende myndighed. Med afsæt i NT Falkes ønske om netop gennemsigtighed og borgerinddragelse tilbyder vi, i dialog med kommunen, at prisfastsætte ledsageordningen til kommunen ud fra en individuel behovsvurdering. NT Falke tilbyder også mere standardiserede løsninger til målgrupper med stort set samme behov, f.eks. i form af en rammeaftale.