BPA hos NT Falke

BPA-administration

Det er kommunen, der bevilger en BPA-ordning til den enkelte borger. Denne bevilling er baseret på konkrete vurderinger af borgerens behov for støtte. I nogle tilfælde vil der være tale om flere bevillinger, der samlet skal sikre borgeren den hjælp og støtte, der er behov for.

Principielt udmøntes BPA-bevillingen i et tilskud til at ansætte en eller flere personlige hjælpere og i øvrigt at varetage arbejdsgiver- og arbejdslederansvaret, der følger af at ansætte personlige hjælpere.

Bevillingen er suppleret med et budget (også omtalt som udmåling), der fastsætter omfanget af den hjælp og støtte, der er bevilget - herunder de omkostninger, der derfor ydes dækning for.

Udmålingen af tilskud fastsættes af Kommunen med afsæt i ”Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter serviceloven” (pt. BEK nr. 1246 af 12/11/2017).1

Udmålingen, der sammen med bevillingen, udgøres af kommunens budget for bevillingen, vil almindeligvis være baseret på lønomkostninger til dækning af de bevilgede støttetimer inkl. en række tillæg (fx aften-/nattillæg, S/H-tillæg og evt. kvalifikationstillæg mv.), samt tilhørende omkostninger til ferieindbetalinger, pension.

Desuden indregnes øvrige lønomkostninger som fx ATP, barselsfond, forsikringer mv. (herefter samlet omtalt som ”øvrige lønomkostninger”).

Yderligere afsættes et beløb til varetagelse arbejdsgiverfunktion og lønadministration, der afhænger af om borgeren har valgt at indgå samarbejdsaftale med en privatleverandør som fx NT Falke.

Kommunerne har ikke en ens tilgang til udmålingen af tilskud. Det kan variere meget, i hvilket omfang udmålingen omfatter en bevilling til anden støtte end det fastlagte daglige minimums støttebehov – og i hvilket omfang bevilling til ekstra støtte (fx ifm. ferie o.l.) er fastlagt i udmålingen, eller borgeren skal ansøge om ekstra støtte fra gang til gang.

Dog vil kommunens bevilling normalt altid omfatte en udmåling af timer til gennemførelse af arbejdsgiver-/arbejdsleder-relaterede opgaver, der involverer den/de personlige hjælpere – fx Personalemøder, gennemførelse af APV mv.

De fleste kommuner vil i udmålingen tage højde for et vist ekstra forbrug af timer i forbindelse med uddannelsesaktiviteter (fx kurser, sidemandsoplæring o.l.), samt sygdom (herunder barns 1. og 2. sygedag), idet dette er fastsatte krav i bekendtgørelsen.

Der er derimod meget stor forskel på, hvordan den enkelte kommune vælger at fastsætte betingelserne for opgørelse og afregning af de enkelte omkostninger. Fælles for alle kommuner er dog, at udbetalingen indtil videre har været baseret på en acontoudbetaling, som afregnes efter nærmere fastlagt periodisk opgørelse, samt supplerende løbende dækning af omkostninger efter regning i forhold til faktuelt forbrug.

Fordelingen af hvilke omkostninger der indregnes i acontoudbetalingen, og hvilke omkostninger der ønskes afregnet løbende, varierer meget mellem de enkelte kommuner – og i nogle tilfælde også fra den enkelte bevilling til den anden inden for samme kommune.

De omkostninger, kommunerne indregner i acontobetalingen, omtales herefter som ”faste omkostninger”.

De omkostninger, der ikke er inkluderet i beregningen af acontoudbetalingen, omtales herefter som ”variable omkostninger

Efter seneste ændring af Servicelovens §96a (LBK nr. 102 af 29/01/2018) skal acontobetaling til privatleverandører fremover udbetales månedsvis bagud, mod tidligere månedsvis forud. Det er dog endnu ikke alle kommuner, der har ønsket denne ændring implementeret af praktiske og/eller regnskabstekniske årsager. Det må dog forventes, at alle kommuner i løbet 2018 vil følge dette krav i lovgivningen.

Som nævnt er der stor forskel på, hvilke omkostninger den enkelte kommune indregner i acontobetalingen (faste omkostninger). Eksempelvis vælger nogle kommuner at indregne timer til dækning af oplæring, kurser, sygdom mv. i de ”faste omkostninger” (ofte som en foreløbig rammebevilling for disse timetyper), mens andre 100% anser denne type udgifter som variable omkostninger, som skal afregnes løbende.

Tilsvarende vil nogle bevillinger inkludere ekstra timer i forbindelse med ferie, men der varierer om kommunen vælger at disse timer skal indgå som del af det estimerede ”faste omkostninger”, eller som ”variable omkostninger”. I andre tilfælde vælger kommunen, at ekstra timer i forbindelse med borgeren ferie helt skal baseres på en tillægsbevilling, og borgeren skal således ansøge om ekstra timer fra gang til gang.

I dokumentet "Væsentligste oplysninger til NT Falke" er listet nogle af de væsentligste oplysninger NT Falke skal bruge, med udgangspunkt i kommunens udmåling, for at kunne sikre en korrekt bevillingsstyring og korrekt lønadministration på vegne af borgeren.

I dokumentet "Eksempler på støtteydelser" er opstillet en række eksempler på støtteydelse og omfang af bevilgede ydelser, der ofte skal tages stilling til ved udmålingen til en BPA-ordning.

Uanset hvilke løsninger den enkelte kommune vælger, er NT Falke normalt i stand til at imødekomme kommunens ønsker, men der kan naturligvis være betydelig forskel på, hvilke administrative ressourcer der skal anvendes, afhængig af hvilke løsninger der vælges. NT Falke vil naturligvis altid være parat til at indgå i dialog om de bedst mulige løsninger for såvel kommunen, som borgeren og de ansatte hjælpere.

I overensstemmelse med NT Falkes målsætninger, arbejder NT Falke løbende på at sikre ressourceeffektive løsning uden kompromisser i forhold til kvaliteten i øvrigt.

For at sikre optimale administrative og gennemskuelige løsninger på bevillingsstyring og -overvågning, samt afregningen over for kommunerne, har NT Falke udviklet en række administrative processer og systemløsninger, så borgeren sikres optimalt overblik over sin bevilling og gode vilkår for selv at styre den hjælp og støtte, der modtages i dagligdagen. Samtidig sikrer NT Falkes løsninger, at kommunen kan tilbydes ressourcebesparende og meget gennemskuelige løsninger til bevillingsstyring og afregning.

Dokumentet "Fordelene ved Syskom" beskriver kort NT Falkes løsning, der sikrer, at borgeren har fuldt overblik over sin bevilling (eller bevillinger). Fremgangsmåden sikrer samtidig den enkelte personlige hjælper gennemskuelig vagtplanlægning og korrekt lønudbetaling.

Dokumentet "NT Falke kan tilbyde" gennemgår et eksempel på, hvordan NT Falke kan tilbyde den bevilgende kommune en attraktiv administrativ løsning for løbende afregning, samt effektiv og gennemskuelig bevillingsovervågning.


1 Desuden henvises til ”Vejledning om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance” (Pt. VEJ nr. 10325 af 12/12/2017), samt den enkelte kommunes BPA-håndbog / kvalitetsstandarder e.l.