Støtte og Aflastning

Kommunen kan tilbyde familier med børn eller voksne, med funktionsnedsættelse eller anden form for særligt behov, aflastning efter flere paragraffer i serviceloven.

Serviceloven § 84 kan tages i anvendelse, når der skal ydes aflastning til f.eks. en familie med et barn med svære funktionsnedsættelser af hensyn til f.eks. søskende eller andre familiesociale formål. Aflastningen vil ofte bestå af tilbud til barnet om weekendophold eller lignende korterevarende perioder på en specialinstitution eller anden form for botilbud.

Når der er tale om aflastning på baggrund af betydelige specialpædagogiske behov, ydes der aflastning efter serviceloven § 52. Indsatsen er i disse tilfælde målrettet personen med særligt behov - og i mindre grad familien - og leveres af personale med særlige uddannelsesmæssige forudsætninger.

Endelig kan der tilbydes aflastning efter serviceloven § 41, den såkaldte merudgiftsparagraf, i form af noget enklere løsninger som f.eks. økonomisk bistand til ansættelse af hjælp til børnepasning, samvær, aflevering og afhentning på institution, skole eller lignende.

Som det fremgår, skal kommunen etablere aflastningstilbud til forskellige målgrupper med meget varierende behov.
Ved ydelse af aflastning efter serviceloven § 52 kræves således ansættelse og administration af personale og levering af ydelser på et højt fagligt niveau med betydelige krav til rekruttering og matching af personale, rapportering og dokumentation for målopfyldelse til kommune m.v.

Når der er tale om bevilling af aflastning efter serviceloven § 41, efterspørges ofte mere beskedne børnefaglige og handicappædagogiske ressourcer - og først og fremmest en effektiv administrativ løsning, der sikrer gennemskuelig vagtplanlægning, leveringsgaranti, korrekt lønudbetaling og pålidelig personaleadministration.

Aflastning serviceloven §84 §52 §41

Læs mere om aflastning

Serviceloven § 84

§ 84

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

(kilde: retsinformation )

Serviceloven § 52

§ 52

Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog stk. 2. Der kan ydes økonomisk støtte til:

1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3.

2) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.

3) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.

Stk. 2. Støtte efter stk. 1, nr. 1, kan kun ydes, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det.

(Kilde: retsinformation)

 

Serviceloven § 41

§ 41

Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning.

Stk. 2. Udmålingen af ydelsen sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn, f.eks. merudgifter til individuel befordring og fritidsaktiviteter.

Stk. 3. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 4.596 kr. pr. år (2015-niveau). Ydelsen fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Stk. 4. Hjælpen efter stk. 1 er betinget af, at kommunalbestyrelsens anvisninger med hensyn til pasning m.v. følges.

Stk. 5. Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor.

 

(Kilde: retsinformation)

Andre ydelser fra NT Falke

(Nedenstående links henviser til andre dele af hjemmesiden.)